Coinsy oraz inne przedmioty wirtualne sprzedawane na naszej stronie należą do twórców gry , my sprzedajemy uslugę wykupienia zawodnikow w grze oraz swój czas potrzebny do przeprowadzenia tego procesu.

I. DEFINICJE

Regulamin – ogół zasad zamieszczonych w niniejszym dokumencie, określających właściwy sposób użytkowania serwisu.
Serwis –internetowa strona www, o charakterze handlowo-usługowym, znajdująca się pod adresem http://www/zlotocoins.pl oraz prowadzona przez Administratora.
Administrator – MAR-JOLA  Jolanta Cygan, ul. Spacerowa 7, 33-190 Ciężkowice, Polska – odpowiada za zarządzanie i prowadzenie Serwisu.
Użytkownik – każda osoba, która odwiedza stronę http://zlotocoins.pl, w celu skorzystania z oferowanych usług, w celach informacyjnych, lub jakichkolwiek innych związanych z działalnością owego Serwisu.
Usługa –  usługa polega na odesłaniu Użytkownikowi zwrotnej wiadomości SMS ze specjalnym Kodem, który należy wpisać w miejscu do tego wskazanym, by uzyskać określoną ilość monet (coins), przeznaczonych do użytku w grze FIFA Ultimate Team.

II. POSTANOWNIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument określa warunki i zasady korzystania z Usług dostępnych w Serwisie.
2. Decydując się na skorzystanie z usług Serwisu, Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu, co jest równoznaczne z jego pełną akceptacją.
3. Dostawcą oferowanej w Serwisie Usługi jest firma Przelewy24.

4. Szczegółowy regulamin dostawcy Usług i Serwisów SMS firmy Przelewy24 jest dostępny pod adresem: http://www.przelewy24.pl/regulamin.htm

5. Administrator serwisu jest zobligowany do realizacji każdej zamówionej usługi, najpóźniej do 24 godzin od otrzymania zamówienia, z wyjątkiem przypadków opisanych w punkcie 6.

6. Administrator serwisu nie jest zobligowany do zrealizowania usługi w przypadku gdy:

III. CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWNIKÓW I USŁUGI

1. Użytkownikiem oferowanej w serwisie Usługi może być każda pełnoletnia osoba, posiadająca uprawnienia do użytkowania telefonu komórkowego. Osoby niepełnoletnie, by móc skorzystać z Usługi, muszą posiadać stosowną zgodę swoich rodziców lub innych prawnych opiekunów.
2. Użytkownik, chcący zamówić daną usługę, musi najpierw wysłać wiadomość SMS o określonej, wybranej przez siebie wcześniej treści. Wszystkie możliwe do wybrania konfiguracje usługi oraz numery i treści smsów, są dostępne na stronie głównej Serwisu.
3. Gdy Użytkownik prawidłowo wyślę wiadomość SMS, otrzyma na swój numer telefonu (z którego nadał SMS), wiadomość zwrotną, zawierającą Kod Dostępu przeznaczony do wpisania w zamówieniu.

4. Skorzystanie z Usługi może skutkować blokadą lub wyzerowaniem konta w grze.

5. Dostawca Usługi oraz Administrator nie odpowiadają za:

6. Jednocześnie należy podkreślić, że operatorzy GSM odpowiadają wyłącznie za prawidłowe funkcjonowanie usług telekomunikacyjnych, czyli dostarczenie wiadomości SMS w ramach oferowanej usługi.

7. Podczas korzystania z Usług Serwisu, każdy Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprzestrzeganie Regulaminu, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej oraz cywilnej w przypadkach naruszających obowiązujące w Polsce prawo.
8. Użytkownikowi Serwisu nie przysługuje prawo do żądania zwrotu kosztów za uzyskanie Kodu Dostępu.

IV. REKLAMACJE

1. Wszystkie reklamacje i roszczenia związane z niewłaściwym działaniem Usługi należy zgłaszać niezwłocznie Administratorowi najpóźniej do trzech dni roboczych (tj. 72 godzin) od momentu zaistnienia usterki.

2. Reklamacje i roszczenia zgłoszone po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

3. Prawidłowo sporządzona treść reklamacji powinna zawierać szczegółowy opis nieprawidłowości, które nastąpiły podczas realizacji Usługi oraz wszelkie inne dane (tj. numer telefonu, datę wysłania wiadomości SMS, nazwę Użytkownika, wybrany pakiet etc.) niezbędne do rozpatrzenie zgłoszenia.

4. Reklamacje uniemożliwiające weryfikacje zgłoszenia (posiadające niekompletne dane) będę automatycznie odrzucane.
5. Reklamacje można kierować do:

6. Czas oczekiwania na rozpatrzenie przez Administratora poprawnie wysłanej Reklamacji, wynosi do 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

7. W przypadkach szczególnych Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji maksymalnie do 30 dni roboczych, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika o zaistnieniu takiej konieczności.
8. Uznanie zasadności reklamacji Użytkownika, skutkuje zadośćuczynieniem w postaci przywrócenia dostępu do Usługi, którą Użytkownik wcześniej zamówił.

9. Użytkownik nie może ubiegać się o inną formę zadośćuczynienia niż dostępne w Serwisie Usługi, co oznacza, że nie przysługuje mu z tytułu Reklamacji odszkodowanie, ani zwrot należności.

10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Użytkownika, Administrator nie ponosi odpowiedzialności wyższej niż równowartość zamówionej Usługi.

V. SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

 1.  Nie bierzemy odpowiedzialności za uniemożliwienie dostępu, zablokowanie, czy wyczyszczenie (wyzerowanie) konta lub kont na które została zakupiona wirtualna waluta, w szczególności Coinsów do gry FIFA zakupionych w Sklepie. Takie zażalenia Kupujący powinien składać do właściciela Gry lub jej wydawcy. Kupującemu nie przysługuje żadna rekompensata. Nie zwracamy pieniędzy nawet jeśli Produkty nie mogą być przez Ciebie użyte, w szczególności ze względu na złamanie zasad Gry lub błąd właściciela Gry bądź jej wydawcy.

2.Nie bierzemy odpowiedzialności za błąd właściciela Gry lub jej wydawcy, w szczególności możliwego wygaśnięcia konta lub jego zawieszenia spowodowanego korzystaniem z nielegalnie zdobytych przedmiotów.3.Akceptujesz, że jesteś świadom, że zakup Produktów może wiązać się otrzymaniem ostrzeżenia od właściciela Gry lub jej wydawcy, wyczyszczeniem Twojego konta lub jego zawieszenia, zablokowania dostępu do Twojego konta. Nie odpowiadamy za takie sytuacje.

4. Nie bierzemy odpowiedzialności za nadmierne używanie Produktów przez Kupującego.

VI. Regulamin sms premium- limity

Wciagu miesiąca z jednego numeru telefonu można wysłać  30 smsów, w ciągu 24h – 3 smsy premium

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługa oferowana przez Serwis jest dostępna dla Użytkowników korzystających z sieci polskich operatorów telefonii komórkowej (T-mobile, Plus GSM, Orange, Play), zarówno w systemie prepaid (przedpłaconym), jak i postpaid (abonamentowym).

2. Administrator przetwarza i przechowuje numery telefonów komórkowych, z których Użytkownicy wysyłają wiadomości SMS, wyłącznie w celu zrealizowania zamówionych usług oraz w celach marketingowych.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania faktycznej tożsamości Użytkowników serwisu poprzez:

• Prośbę o przesłanie kopii dowodu osobistego (pocztą, skanem, faksem etc.) w wypadku gdy Użytkownik jest osobą fizyczną.

•  Prośbę o przesłanie dokumentów potwierdzających autentyczność danych podmiotu innego niż osoba fizyczna.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od realizacji danego zamówienia w przypadku zaistnienia podejrzenia, iż Użytkownik nie jest prawowitym właścicielem numeru telefonu komórkowego z którego wysyła wiadomość SMS, oraz nie ma stosownego upoważnienia do korzystania z tego numeru.

5. Administrator zastrzega sobie także prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku zmiany aktualnie obowiązujących przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.07.2015 r.